Rabu, 24 Juni 2015

#Soundcloud Zacky Ghaasali - Indo Logo (Bugis, Sulawesi Selatan)


Dua bulu' samanna
mattettongeng...indo' logo
Dua bulu' samanna
mattettongeng...indo' logo

Kegasi samanna
rionroi alla rionroi
Palettu' sengereng

Sengerengmu samanna
pada bulu'... ambo' logo
Sengerengmu samanna
pada bulu'... ambo' logo

Adammu samanna
silappae... alla silappae
Ruttungem manengngi

...

Bulue samanna
Maruttut tona...indo' logo
Bulue samanna
Maruttut tona...indo' logo

Tanete samanna
Leppa tona alla leppa tona
Nataro uddani

Muddanikki samanna
Appasekki... ambo' logo
Muddanikki samanna
Appasekki... ambo' logo

Lettugi samana
Telettugi... alla Telettugi
Ko mappasemmuki

Tidak ada komentar: